Regulamin karty stałego klienta

I. Postanowienia ogólne
§ 1
W niniejszym regulaminie Programu lojalnościowego, zwanym dalej „Regulaminem„, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
  1. Organizator” – LEGIC Kompania Importowa Dóbr Luksusowych sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wirażowa 119, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 31084, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5260202306, REGON 012597543, kapitał zakładowy 19.881.600 zł, e-mail: kontakt@legic.pl
  2. Klient” – osoba, która zarejestrowała się w Programie,
  3. Program” – program lojalnościowy „Karta Stałego Klienta
 1. Umowa” – umowa o przystąpienie do Programu, która została zawarta pomiędzy Organizatorem a Klientem na podstawie Regulaminu,
 2. Salony” – objęte Programem placówki handlowe Organizatora lub jego Partnerów, prowadzone pod markami Longchamp, Montblanc, Noble Place, których aktualny wykaz znajduje się na stronie www.legic.pl/regulamin,
 3. Partnerzy” – współpracujące z Organizatorem podmioty prowadzące placówki handlowe pod markami Longchamp, Montblanc, Noble Place, w szczególności Grupa Zibi S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wirażowa 119, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 718602, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5223113927, REGON 369494855, kapitał zakładowy (w pełni wpłacony) 125.000.000 zł, e-mail: kontakt@legic.pl
 4. Karta” – karta potwierdzająca członkostwo w Programie.
§ 2
Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu oraz warunki uczestnictwa w nim.
II. Przystąpienie do Programu
§ 3
 1. Do Programu może przystąpić osoba, która:
  1. dokonała zakupu w jednym z Salonów na kwotę określoną w tym Salonie,
  2. zarejestruje się w Programie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i:
   1. pozostawi go w jednym z Salonów lub
   2. wyśle do Organizatora na jeden z dopuszczonych przez niego sposobów.
 2. Do Programu mogą przystąpić osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (pełnoletnie i nieubezwłasnowolnione) oraz osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia lub ubezwłasnowolnione częściowo) pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody rodzica lub innego opiekuna prawnego.
§ 4
 1. Z chwilą spełnienia warunków określonych w § 3 Regulaminu pomiędzy Organizatorem a Klientem zawierana jest Umowa. Karta jest wysyłana do Klienta na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym. Od momentu zarejestrowania się w programie do chwili otrzymania Karty Klient może korzystać z przywilejów wynikających z uczestnictwa w Programie podając swoje dane osobowe.
 2. Zabronione jest podawanie w formularzu rejestracyjnym bezprawnych treści, a zwłaszcza danych nieprawdziwych, w tym danych innej osoby niż Klient.
III. Dane osobowe
§ 5
 1. W celu przystąpienia do Programu Klient musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia Umowy i korzystania z przywilejów związanych z uczestnictwem w Programie.
 3. Wszelkie dane osobowe, które Klient wprowadzi do formularza rejestracyjnego, lub poda w korespondencji z Organizatorem, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie powszechnie obowiązującym.
§ 6
 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 2. Organizator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Klientów innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy. Takie umowy mogą zostać zawarte w szczególności z podmiotami:
  1. powiązanymi kapitałowo z Organizatorem,
  2. współpracującymi z Organizatorem w zakresie przekazywania Klientom informacji handlowych,
  3. Partnerom,
  4. prowadzącymi obsługę programów sprzedażowych Organizatorów.
 3. Organizator przetwarza dane osobowe Klientów i wykorzystuje je w celu realizacji Programu oraz może przetwarzać dane osobowe Klienta w celach marketingowych innych niż określony w postanowieniu ustępu poniższego.
 4. Organizator na podstawie udzielonej przez Klienta dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji handlowych. Zgoda ta może zostać w każdej chwili odwołana przez Klienta.
§ 7
 1. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Organizatora. Od 25.05.2018 r. Klientowi będzie przysługiwało również prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych i prawo przenoszenia danych osobowych.
 2. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli jego dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25.05.2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Programu, a po jego zakończeniu przez okres do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z udziałem w Programie.
§ 8
Dane osobowe mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.
§ 9
Organizator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
IV. Zasady Programu
§ 10
 1. Karta jest znakiem legitymacyjnym, który potwierdza uprawnienie Klienta do korzystania z przywilejów związanych z uczestnictwem w Programie.
 2. Udział w Programie uprawnia Klientów w szczególności do:
  1. korzystania ze specjalnych akcji promocyjnych i rabatów,
  2. otrzymywania bieżącej informacji o nowościach w ofercie Organizatora oraz
  3. innych korzyści określonych przez Organizatora.
 3. Korzyści związane z udziałem w Programie nie łączą się z innymi promocjami dostępnymi u Organizatora lub Partnerów, o ile Organizator lub Partner nie postanowią inaczej.
§ 11
 1. Klient nie może udostępniać swojej Karty innym osobom. Jedyną osobą uprawnioną do używania Karty jest Klient, dla którego została ona wystawiona. Uprawnienia wynikające z Programu nie mogą być przelane na inną osobę.
 2. W sytuacji, gdy Klient utracił Kartę może ją zastrzec, poprzez kontakt z Organizatorem na adres e-mail: kontakt@legic.pl lub poprzez wysłanie informacji na adres Organizatora. Klient powinien w analogiczny sposób powiadomić Organizatora w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia Karty. W powyższych sytuacjach Klientowi zostanie wydana nowa Karta.
§ 12
 1. Warunkiem skorzystania przez Klienta z przywilejów wynikających z uczestnictwa w Programie, jest okazanie w Salonie Karty przed nabyciem towaru.
 2. W sytuacjach, gdy Klient  nie dysponuje Kartą w momencie dokonywania zakupów w Salonie, Klient może skorzystać z przywilejów wynikających z uczestnictwa w Programie po podaniu swoich danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym.
 3. Ze względu na to, że przywileje wynikające z Programu przysługują jedynie Klientowi, po okazaniu Karty może on zostać poproszony o okazanie dowodu tożsamości lub podanie danych weryfikujących, w celu sprawdzenia, czy z Karty korzysta Klient.
V. Reklamacje
§ 13
 1. Wszelkie reklamacje związane z Programem należy składać na adres mailowy kontakt@legic.pl, pocztą bezpośrednio na adres Organizatora, lub w formie pisemnej w którymkolwiek Salonie.
 2. W reklamacji należy podać dane Klienta umożliwiające przesłanie mu odpowiedzi na reklamację oraz opis zdarzenia będącego jej podstawą.
 3. Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, chyba że w danej sytuacji przepisy będą wymagały krótszego terminu na jej rozpoznanie.
VI. Czas trwania Umowy
§ 14
 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Klient ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Oświadczenie o wypowiedzeniu Klient może przesłać pocztą bezpośrednio na adres Organizatora, złożyć na adres e-mail: kontakt@legic.pl lub w formie pisemnej w którymkolwiek Salonie.
§ 15
 1. Organizator jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku, gdy zrezygnuje z dalszego prowadzenia Programu.
 2. Organizator jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Klient naruszył § 4 ust. 2 lub § 11 ust. 1 Regulaminu.
 3. Wypowiedzenie może nastąpić w formie pisemnej bądź mailem na adres e-mail Klienta.
VII. Postanowienia końcowe
§ 16
 1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w Salonach.
 2. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu i jedynie w przypadku zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, ochronie danych osobowych; w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych, .
 3. W przypadku określonym w ust. 2 powyżej, Organizator prześle do Klientów, na podane przez nich w formularzach adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Klientów na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.
 4. Klient, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć Umowę na zasadach wskazanych w postanowieniu § 14 Regulaminu. Jeżeli Klient nie wypowie Umowy przed dniem wejścia nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Klienta z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.

 

Pobierz regulamin

Butiki objęte regulaminem