REGULAMIN akcji rabatowej „#longchampkatowice ”

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady oraz czas trwania akcji rabatowej „#longchampkatowice” („Akcja”) na portalu społecznościowym instagram.com.
 2. Organizatorem Konkursu („Organizator”) jest ZIBI Detal Sp.z .o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000103459, NIP 113-196-26-16.
 3. Konkurs jest prowadzony na portalu społecznościowym instagram.com.
 4. Konkurs trwa od dnia 1.02.2018 r. do dnia 31.03.2018 r.
 5. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
 6. Uczestnictwo w Akcji jest nieodpłatne.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów zamieszczonych przez Uczestników na portalu Instagram. W szczególności decydując się na udział w Akcji Uczestnik potwierdza, że przysługiwać mu będą wszelkie prawa autorskie do umieszczanych w ramach Akcji zdjęć
 8. Zadaniem Uczestnika jest umieszczenie na Instagramie zdjęcia ze stylizacją z wykorzystaniem torebki Longchamp wraz z hasztagiem #longchampkatowice

 

 • 2. Uczestnicy i warunki Akcji
 1. Uczestnik oraz dwie dodatkowe osoby oznaczone na zdjęciu zgłoszonym do Akcji otrzymają rabat -15% na wszystkie produkty dostępne w Salonie Longchamp w Centrum Handlowym Silesia City Center w Katowicach, waży do dnia 31.03.2018 Akcja obowiązuje wyłącznie we wskazanym wyżej Salonie
 2. Uczestnik może skorzystać z rabatu jednorazowo podczas trwania Akcji.
 3. Rabat nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.
 4. Uczestnik nie może przenieść prawa do rabatu na inne osoby, z wyjątkiem osób oznaczonych na zdjęciu z hasztagiem #longchampkatowice

 

 • 3. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji.
 2. Wszelkie informacje o Akcji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji. O przewidywanej zmianie Uczestnicy zostaną poinformowani co najmniej na tydzień przed jej wejściem w życie na stronie www.legic.pl oraz za pomocą newsletteru.
 4. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób polubowny.